// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
Կայքի կանոնադրությունը

 Arucax.am կայքում արգելվում է այնպիսի հայտարարությունների տեղադրումը, որոնք հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը ու քրեորեն պատժելի են : Arucax.am կայքից օգտվողները պետք է հետևեն կայքի կանոնադրությանն ու պայմաններին,այլապես դուք պատասխանատվության կենթարկվեք Ձեր իսկ հայտարարության համար: Arucax.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված հայտարարությունների' նրանցում տեղ գտած տեղեկատվության համար: Arucax.am կայքը օրենքի սահմաններում կարող է հեռացնել բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք խախտում են Arucax.am կայքի կանոնադրությունը և պայմանները:

Օնլայն խանութներ