// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
Կոդ50141 5000քմ տարածք ունեցող արտադրական հսկայական համալիր ...
Տարածաշրջան
Երևան
Գին
800 000 USD
Հեռախոս
(+374) 91-725-353

(+374) 98-715-153
 
Կոդ՝50141

Վաճառվում է 5000քմ տարածք ունեցող արտադրական հսկայական համալիր Մուսալեռում: Այն իր մեջ ներառում է ՝

1-արտադրամաս ՝389քմ

2-կաթսայատուն՝63.6քմ

3-բետոնախառնիչ՝116.1քմ

4-պահեստ՝780.4քմ

5-էլեկտրական ենթակայան ՝24.2քմ

6-արտադրամաս՝453քմ

7-արտադրամաս՝204.2քմ

8-ջերմոց՝1700В Мусалере продается огромный производственный комплекс площадью 5000 квадратных метров. Он включает:1-мастерская, 389 квадратных метров

2-котельная, 63,6 кв. М.

3-бетономешалка, 116,1 квадратных метра

4-й склад, 780,4 кв. М.

5-электрическая подстанция, 24,2 квадратных метра

6-мастерская, 453 кв. М.

7-мастерская, 204,2 кв. М.

8-я оранжерея, 1700A huge production complex with 5000 square meters is for sale in Musaler. It includes:

1-workshop, 389 square meters

2-boiler house, 63.6 sq. M.

3-concrete mi, 116.1 square meters

4th warehouse, 780.4 sq. M.

5-electric substation, 24.2 square meters

6-workshop, 453 sq. M.

7-workshop, 204.2 sq. M.

8th-greenhouse, 1700
Հայտարարությունը ստեղծվել է 26, Փետրվար 2020
Օգտվողի հայտարարությունները
© http://www.arucax.am 2020